MC&TT Co., Ltd

Bài 16 C# cơ bản - Vòng lặp While trong C#

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Cấu trúc của một vòng lặp while trong C#
 • Các ví dụ sử dụng while trong C#

Cấu trúc của một vòng lặp while trong C#

Cú pháp: 

   while (<Điều kiện lặp>)

            {

                // khối lệnh lặp lại

            }

 • Điều kiện lặp là một biểu thức logic bắt buộc phải có với kết quả trả về bắt buộc là true hoặc false.
 • Từ khóa while biểu thị đây là một vòng lặp while. Các câu lệnh trong khối lệnh sẽ được lặp lại đến khi không còn thỏa mãn điều kiện lặp sẽ kết thúc vòng lặp while.
 • Tiến trình:
  • Đầu tiên trình biên dịch sẽ đi vào dòng while (<Điều kiện lặp>). Kiểm tra điều kiện lặp có thỏa mãn hay không. Nếu kết quả là true thì sẽ đi vào bên trong thực hiện khối code. Khi gặp ký tự } sẽ quay lên kiểm tra điều kiện lặp và tiếp tục thực hiện khối code. Quá trình chỉ kết thúc khi điều kiện lặp là false.
  • Điều kiện lặp luôn bằng true thì vòng lặp while sẽ trở thành vòng lặp vô tận.
  • Điều kiện lặp luôn bằng false thì vòng lặp sẽ không được thực thi.

Ví dụ sử dụng while trong C#

Ví dụ: In ra một ma trận số

static void Main(string[] args)
        {
            int countLoop = 0;
            int countLoopTime = 0;
            int valueNum = 10;
            int loopTime = 5;


            // Vẽ từ trên xuống LoopTime lần
            while (countLoopTime < loopTime)
            {
                // reset lại biến countLoop về 0 để viết lại từ đầu
                countLoop = 0;


                // vẽ từ trái qua valueNum lần
                while (countLoop < valueNum)
                {

                    // in ra giá trị của countLoop trong 8 vị trí
                    Console.Write("{0,8}", countLoop);


                    // tăng giá trị của biến countLoop lên một đơn vị
                    countLoop++;
                }


                // Mỗi khi hoàn thành một vòng lặp nhỏ thì lại xuống dòng chuẩn vị vẽ lần tiếp theo
                Console.WriteLine();


                // tăng giá trị countLoopTime lên một đơn vị
                countLoopTime++;
            }
            Console.ReadKey();
        }

Kết luận

Qua bài này chúng ta đã nắm được cách sử dụng vòng lặp while. Một cấu trúc rất mạnh mẽ và tần xuất sử dụng cực kỳ nhiều trong lập trình. Những đặc điểm của vòng lặp while. Cùng những điều cần lưu ý.

Bài sau chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cách sử dụng của CẤU TRÚC DO WHILE TRONG C#.

Bạn đang xem: Bài 16 C# cơ bản - Vòng lặp While trong C#
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x